AANBIDDING

          a)            Lees Joh 4:19-24;

Joh 4:19  Die vrou sê vir Hom: Here, ek sien dat U ‘n profeet is.

Joh 4:20  Ons vaders het op hierdie berg aanbid, en julle sê dat die plek waar ons behoort te aanbid, in Jerusalem is.

Joh 4:21  Jesus sê vir haar: Vrou, glo My, daar kom ‘n uur wanneer julle nie op hierdie berg en ook nie in Jerusalem die Vader sal aanbid nie.

Joh 4:22  Julle aanbid wat julle nie weet nie; ons aanbid wat ons weet, want die saligheid is uit die Jode.

Joh 4:23  Maar daar kom ‘n uur, en dit is nou, wanneer die ware aanbidders die Vader in gees en waarheid sal aanbid; want die Vader soek ook mense wat Hom só aanbid.

Joh 4:24  God is Gees; en die wat Hom aanbid, moet in gees en waarheid aanbid.

          b)           Baie foutiewe idees onder godsdienstige mense

i)       Elkeen sal op eie geloof salig word.

ii)       Gered deur geloof alleen.

iii)      Enigiets is aanvaarbaar solank dit niemand seermaak nie

iv)      Enige godsdiens is aanvaarbaar, solank mens net opreg is.

v)       God is nie geïnterisseerd hoe ons Hom aanbid nie, solank dit net uit ons hart kom!

          c)            Mense glo dit wat die mens tevrede stel, sal God ook tevrede stel.

i)       Bring God tot op ons vlak.

ii)       Besef nie; God ENIGSTE WESE WAT AANBIDDING WAARDIG IS.

iii)      DIE MENS IS NIE AANBIDDING WAARDIG NIE.

iv)      Die mens verstaan nie eers alles van aanbidding nie.

         (1)    HOEKOM MOET ONS BID, as God weet wat ons gaan vra?

         (2)    HOEKOM DOOP AS WATER NIE SONDES KAN REINIG NIE??

d)      DAAR IS MEER DINGE WAT ONDUIDELIK IS–DAAROM MOET ONS VASSTEL WAT GOD VERWAG!

i)       MOET BESEF:

         (1)    MENSLIKE METODES HET AFGODE TOT GEVOLG,

b.      Jer 10:2-5; So sê die HERE: Maak julle nie gewend aan die weg van die heidene nie, en skrik nie vir die tekens van die hemel, omdat die heidene daarvoor skrik nie.

Jer 10:3  Want die insettinge van die volke is nietigheid; want ‘n boom uit die bos kap hulle om, die handewerk van ‘n ambagsman met die byl.

Jer 10:4  Hulle versier dit met silwer en goud, hulle maak dit vas met spykers en hamers, dat dit nie waggel nie.

Jer 10:5  Soos ‘n voëlverskrikker in ‘n komkommertuin is hulle: hulle kan nie praat nie; ja, hulle moet gedra word, want hulle kan nie loop nie. Wees nie bevrees vir hulle nie, want hulle kan geen kwaad doen nie, maar daar is ook geen goeddoen by hulle nie.

c.       Die mens se weg is nie in homself nie, Jer 10:23

ii)       MOET OOK BESEF–GOD SE GEDAGTES NIE ONS GEDAGTES. Jes 55

iii)      VERWAG VAN ONS DINGE WAT ONS NIE HEELTEMAL VERSTAAN NIE

iv)      VERWAG DAT ONS MOET DOEN WAT HY Sê

v)       VERWAG DAT ONS DIT IN GELOOF MOET DOEN–SONDER TWYFEL.

e)       LEER IN SY WOORD DAAR IS DINGE WAT VIR GOD ONAANVAARBAAR IS;

  1. DAAR BESTAAN IETS SOOS ONAANVAARBARE AANBIDDING

A.      MAR 7:7 – Maar tevergeefs vereer hulle My deur leringe te leer wat gebooie van mense is.

i)       Vraag van Fariseers; Waarom wandel u dissipels nie volgens oorlewering van ou mense nie?

            ii)         HIERDIE VRAAG IMPLISEER BELANGRIKE WAARHEID:

                        (1)        Hulle vra nie: HOEKOM MAAK DISSIPELS NIE SOOS GOD Sê NIE

                        (2)        HULLE VRA: HOEKOM GEHOORSAAM DISSIPELS NIE MENSE NIE!

iii)      GODSDIENSTIGE (EN ALLE) OUTORITEIT BEHOORT AAN GOD.

(1)      Die Fariseërs het God se outoriteit vir hulself toegeëien toe hulle wette namens God begin maak het.

(2)      Enige mens wat vandag wette namens God begin maak, eien outoriteit toe wat aan God alleen behoort.

iv)      JESUS HET DWALING UITGEWYS, HERINNER AAN DIT WAT GOD VERWAG:

(1)      “… terwyl julle die gebod van God nalaat, hou julle aan die oorlewering van mense vas…” (Mar 7)

(2)      Jesus: JULLE LAAT GOD SE GEBOOIE NA SODAT JULLE MENSE KAN GEHOORSAAM.

c.       JULLE TOON MEER GESAG VIR MENSE AS VIR GOD.

v)       ELKEEN WAT BY DIE BYBEL BYVOEG Sê VIR GOD: EK HET REG OP MY EIE WIL.

(1)      “Ek het die reg om gered te word soos ek wil!”

(2)      “Ek het die reg om U te aanbid soos ek wil!”

(3)      “U het nie die reg om my handelswyse te bepaal nie!”

(4)      “Van nou af aanvaar U wat ek bereid is om te doen!”

vi)     HIERDIE HOUDING IS NIE AANVAARBAAR BY GOD NIE

(1)      “Tevergeefs vereer hulle MY deur leringe te leer wat gebooie van mense is.”

(2)      Hul doel was om God te dien–te vereer.

(3)      Hulle het menselike gebooie (metodes) toegepas om dit te doen.

(4)      God sê hul pogings was tevergeefs–verniet.

(5)      God sê: Hul aanbidding was VERONDERSTEL om Hom te vereer, maar in werklikheid het hulle hulself gedien.

(6)      God sê: As ons HOM wil dien MOET ONS MAAK SOOS HY Sê

(7)      GOD Sê: SODRA ONS MENSLIKE METODES BEGIN TOEPAS IS ONS AANBIDDING NIE LANGER VIR HOM AANVAARBAAR NIE.

vii)     JESUS PLAAS ALLE MENSLIKE GESAG OP SELFDE VLAK: GEVEINSDHEID

(1)      ALLE BYVOEGINGS IS VAN MENSLIKE OORSPRONG

(2)      ALLE MENSLIKE METODES IS TEVERGEEFS.

(3)      ALLE MENSLIKE METODES VEREER EINTLIK DIE MENS–NIE GOD NIE.

viii)    TWEEDE VORM VAN AANBIDDING WAT ONAANVAARBAAR IS:

f)       ONKUNDIGE AANBIDDING

i)       HAN 17:22-31; Paulus gaan toe in die middel van die Areópagus staan en sê: Atheners, ek sien dat julle in elke opsig baie godsdienstig is. Want terwyl ek rondgegaan en julle heiligdomme aanskou het, het ek ook ‘n altaar gevind waarop geskrywe is: Aan ‘n onbekende God. Hom dan wat julle vereer sonder om Hom te ken, verkondig ek aan julle. Die God wat die wêreld gemaak het en alles wat daarin is, Hy wat Here van hemel en aarde is, woon nie in tempels met hande gemaak nie. Ook word Hy nie deur mensehande gedien asof Hy aan iets behoefte het nie, omdat Hy self aan almal lewe en asem en alles gee. En Hy het uit een bloed al die nasies van die mensdom gemaak om oor die hele aarde te woon, terwyl Hy vooraf bepaalde tye en die grense van hulle woonplek vasgestel het, sodat hulle die Here kon soek, of hulle Hom miskien kon aanraak en vind, al is Hy nie ver van elkeen van ons nie; want in Hom lewe ons, beweeg ons en is ons, soos sommige van julle digters ook gesê het: Want ons is ook sy geslag. As ons dan die geslag van God is, moet ons nie dink dat die godheid aan goud of silwer of steen, die beeldwerk van menslike kuns en uitvinding, gelyk is nie. God het dan die tye van onkunde oorgesien en verkondig nou aan al die mense oral dat hulle hul moet bekeer, omdat Hy ‘n dag bepaal het waarop Hy die wêreld in geregtigheid sal oordeel deur ‘n Man wat Hy aangestel het, en Hy het hiervan aan almal sekerheid gegee deur Hom uit die dode op te wek.

2.      Hierdie mense was BAIE GODSDIENSTIG

(1)      Maar hul godsdiens nie aanvaarbaar vir SKEPPER nie.

(2)      Hulle het aanbid op wyse wat Hy nie beveel het nie.

(3)      Paulus noem hulle nie GEVEINSDES soos Jesus aan Fariseers nie.

(4)      PAULUS NOEM HULLE ONKUNDIG.

3.      VERDUIDELIK AAN HULLE WIE DIE WARE GOD IS; SKEPPER, GEES, REGTER, REDDER, VADER.

a.       HUL AANBIDDING HET NIE SKEPPER SE WIL ERKEN NIE.

b.      HULLE HET PROBEER AANBID, MAAR NIE GEWEET HOE NIE.

c.       HULLE AANBIDDING WAS VLEESLIK INGESTEL

d.      DIT WAS AL KENNIS WAT HULLE GEHAD HET

(5)      GEEN BENUL VAN WAT DIE SKEPPER VERWAG NIE.

(6)      NIE BENUL GEHAD VAN GEESTELIKHEID NIEHEEL ONKUNDIG

4.      PAULUS NIE ONKUNDIG NIE

a.       GEïNSPIREER DEUR DIE GEES.

b.      INGELIG DEUR DIE GEES—GEWEET WAT GOD VERWAG

c.       VERDUIDELIK: HEIDENE HET EIE METODES TOEGEPAS OMDAT NIE BEWUS WAT GOD VERWAG NIE–ONKUNDE.

d.      FARISEëRS HET EIE METODES TOEGEPAS TEN SPYTE VAN WAT GOD VERWAG HET–GEVEINSDHEID.

e.       BEIDE HET GOD AANBID OP ONAANVAARBARE MANIER

          Onkundige aanbidding is soos om veerpyltjies te speel met blinddoek om oë: Gooi bord per geluk raak.

f.       ONS BESKOU in ‘n mate ONKUNDIGE AANBIDDING MEER OPREG AS GEVEINSDE AANBIDDING

g.       MAAR GOD NIE VEREER DEUR ONKUNDE OF PER GELUK NIE!

h.      NIEMAND VANDAG NODIG OM ONKUNDIG TE WEES NIE–ALMAL HET GOD SE WIL BYDERHAND.

i.        GOD HET SY WIL AAN ONS BEKEND GEMAAK; ONS KAN DIT KEN

j.        ONKUNDE VANDAG ONNODIG–ONAANVAARBAAR

2)      WARE AANBIDDING.

a)       Joh 4:23-24; Maar daar kom ‘n uur, en dit is nou, wanneer die ware aanbidders die Vader in gees en waarheid sal aanbid; want die Vader soek ook mense wat Hom só aanbid. God is Gees; en die wat Hom aanbid, moet in gees en waarheid aanbid.

B.      JESUS NOEM TWEE MANIERE VAN WARE AANVAARBARE AANBIDDING; TEENOORGESTELD VAN ONAANVAARBARE AANBIDDING

1.  God SOEK AANBIDDERS MET 2 EIENSKAPPE

(1)      Ons moet God aanbid in Gees (AANBID IN OPREGTHEID)

(2)      Ons moet God aanbid in waarheid (VOLGENS WOORD).

(3)      WARE AANBIDDING SLUIT IN: OPREGTHEID EN WAARHEID.

ii)       JOH 17:17 – U WOORD IS DIE WAARHEID–MOET AANBID SOOS DEUR DIE WOORD GELEER.

3)      HOE HET WARE GEMEENTELIKE AANBIDDING IN NT GESKIED?

a)       HAND 20:7 – BROOD GEBREEK OP DIE EERSTE DAG VAN DIE WEEK

i)       Doel van byeenkoms: OM BROOD TE BREEK.

(1)      SPESIALE DAG, SPESIALE FEES; SPESIALE WOORD.

(2)      Open 1:10 – KURIAKOS DAG (Luk 24:13; 21).

(3)      1 Kor 11:20 – KURIAKOS MAALTYD.

(4)      DIE KURIAKOS FEES BEHOORT BY KURIAKOS DAG.

ii)       FEES Deur Christus ingestel, 1 Kor 11; 23-25

iii)      INGESTEL MET SPESIFIEKE ELEMENTE:

(1)      Ongesuurde Brood – voorstelling van Sy liggaam.

(2)      Vrug van wynstok – voorstelling van Sy bloed.

iv)      Fees VAN HERINNERING AAN JESUS – DOEN DIT TOT MY GEDAGTENIS.

v)       OOK ‘N TYD VIR SELF-ONDERSOEK

vi)      TERSELFDERTYD ‘N TYD VIR AFWAGTING–TOTDAT HY KOM.

b)      1 KOR 14:12-15 – GEBED

i)       Hoe staan die saak dan? Ek sal met die gees bid, maar ek sal ook met die verstand bid. Ek sal met die gees psalmsing, maar ek sal ook met die verstand psalmsing.

2.      Gebed gerig TOT GOD, DIE VADER – ONSE VADER WAT IN DIE HEMEL IS ….

3.      IN DIE NAAM VAN JESUS;

  1. Joh 14:13-14; En wat julle ook al in my Naam mag vra, dit sal Ek doen, sodat die Vader in die Seun verheerlik kan word. As julle iets in my Naam vra, sal Ek dit doen.

c)       1 KOR 14:12-15 – SANG; Ek sal met die gees bid, maar ek sal ook met die verstand bid. Ek sal met die gees psalmsing, maar ek sal ook met die verstand psalmsing.

i)       Ef 5:19-20; Spreek onder mekaar met psalms en lofsange en geestelike liedere; en sing en psalmsing in julle hart tot eer van die Here, terwyl julle God die Vader altyd vir alles dank in die Naam van onse Here Jesus Christus

ii)       Kol 3:16

d)           HAND 20:7 – ONDERRIG—Paulus [het] hulle toegespreek….

i)       Han 20:28 – HERDERS–WEIDING. “herders die gemeente van God te versorg”

ii)       1 Kor 14:3, 6 …” tot watter nut sal ek vir julle wees as ek nie met julle spreek òf deur ‘n openbaring, òf deur kennis, òf deur profesie, òf deur lering nie?

e)       1 KOR 16:1-2 – LIEFDEGAWES.

i)       1 Kor 16:1-2; “… na mate ons voorspoed is .

ii)       2 Kor 9:6-7; Maar dink daaraan: Wie spaarsaamlik saai, sal ook spaarsaamlik maai; en wie volop saai, sal ook volop maai. Laat elkeen gee soos hy hom in sy hart voorneem, nie met droefheid of uit dwang nie, God het ‘n blymoedige gewer lief.

4)      OPSOMMING

a)       WARE AANBIDDING VEREIS TWEE DINGE:

i)       KENNIS VAN GOD SE WIL–Ons moet weet wat WAARHEID verwag

ii)       TOEPASSING VAN GOD SE WIL–Ons moet OPREG maak soos Hy se.

b)      ENIGE WARE NAVOLGING VEREIS HIERDIE TWEE DINGE:

i)       “BETAAL AAN DIE KEISER WAT DIE KEISER TOEKOM”

(1)      Moet weet wat die Keiser verwag

(2)      Moet doen soos hy verwag; betaal wat hom toekom.

ii)       “Laat elke mens hom onderwerp aan/magte wat oor hom gestel is.” Rom 13:1

(1)      Weet wat die regering vereis

(2)      Moet maak soos hulle verwag.

c)       MAAR …. MOET OOK BEWUS WEES VAN WAT GOD VAN ONS VERWAG.

i)       NIE ONKUNDIG NIE–HET BYBEL (WAARHEID) IN HAND.

ii)       AL WAT ONS VERDER NODIG HET IS OPREGTHEID TEENOOR GOD.

Leave a Reply

%d bloggers like this: