CHRISTUS HET GELEER: WEINIG SOU HOM VOLG

A.      Lees Mat 7:13-14: Gaan in deur die nou poort, want breed is die poort en wyd is die pad wat na die verderf lei, en daar is baie wat daardeur ingaan. Want die poort is nou en die pad is smal wat na die lewe lei, en daar is min wat dit vind.

B. JESUS CHRISTUS VAN BEGIN AF GELEER; WEINIG SOU HOM VOLG

            1.         DEUR GESKIEDENIS; GOD SE MENSE IN MINDERHEID

            2.         GOD SE GEDAGTES ANDERS AS DIE VAN MENS, JES 55

            3.         GOD Lê BAIE MINDER KLEM OP GETALLE AS DIE MENS

                        a.         ONS WIL GRAAG BAIE MENSE IN DIENS SIEN

b. GOD WIL GRAAG MENSE IN DIENS SIEN WAT HOM AANBID IN GEES EN IN WAARHEID, JOH 4:24

            4.         JESUS WAARSKU:

                        a.         Mat 22:14; Want baie is geroep, maar min uitverkies.

                        b.         ANDER DAG VERDER GESELS OOR HIERDIE VERS

C.      IN GESKIEDENIS SATAN GOD PROBEER TEESTAAN; GOD SE PLANNE DIKWELS AFHANKLIK VAN EEN MENS

            1.         NOAG; ‘N REGVERDIGE MAN IN SY GESLAG

            2.         ABRAHAM; EN ISAK–DIE DRAER VAN DIE BELOFTE

            3.         JOSEF; VERWERP/verkoop DEUR SY BROERS; REDDER VAN SY VOLK

            4.         MOSES; GERED EN VERSORG DEUR VYAND VAN GOD SE MENSE

            5.         DAWID; EN DIE BELOFTE VAN DIE SEUN OP SY TROON

                        a.         GOLIAT …

                        b.         SAUL …

                        c.         ABSOLOM …

d.      SATAN GEBRUIK TOE ATALIA; ISEBEL SE DOGTER, OM DAWID SE NAGESLAG TE VERMOOR!

(1)     2 Kon 11:2; Maar Joseba, die dogter van Koning Joram, die suster van Ahasia, het Joas, die seun van Ahasia geneem en hom gesteel onder die koning se seuns uit wat gedood moes word en hom en sy pleegmoeder in die beddekamer gebring. So het hulle hom dan vir Atalia weggesteek, sodat hy nie gedood is nie.

                                    (2)        JOAS LATER KONING GEMAAK EN ATALIA GEDOOD

                                    (3)        GOD SE BELOFTE DEUR EEN MENS VOLBRING.

6.      HISKíA, SEUN VAN AGAS, NAGESLAG VAN DAWID, KONING IN JUDA, LE OP STERWE; 2 KON 20

                        a.         JESAJA, PROFEET BRING BERIG–JY GAAN STERWE

                        b.         BID TOT GOD

                        c.         GOD BEVEEL JESAJA OM TE DRAAI–15 JAAR BY LEWE VOEG

                        d.         SY SEUN MANASSE IN SY PLEK KONING TOE HY 12 WAS

                        e.         GEBORE NADAT HISKIA SE LEWE GESPAAR IS!!

                        f.          LEES MAT 1:10

            7.         EN WAT VAN HADASSA? WIE WEET WAT HAAR ANDER NAAM WAS

                        a.         IN BABILON SATAN PROBEER OM HELE ISRAEL TE VERNIETIG

b.      HAMAN 2DE IN BEVEL; BEVELSKRIF NAMENS KONING DAT ALLE JODE OMGEBRING MOET WORD.

                        c.         IN DAARDIE TYD KONING AHASVEROS GETROU MET HADASSA…

                        d.         DEUR HAAR TOEDOEN HAMAN OPGEHANG GALG/MORDEGAI

                        e.         MORDEGAI TWEEDE IN BEVEL.

                        f.          BEVELSKRIF DAT JODE REG HET SELF TE VERDEDIG

                        g.         VOLK VAN GOD BEHOUE GEBLY DEUR EEN PERSOON–ESTER

                        h.         DIE CHRISTUS GEBORE AGV ESTER SE OPTREDE.

            8.         TOE WORD DIE CHRISTUS GEBORE; HERODUS PROBEER DOODMAAK

                        a.         GEE BEVEL ALLE SEUNTJIES ONDER 2 JAAR GEDOOD WORD

                        b.         JER 31:15; STEM GEHOOR IN RAMA, RAGEL BEWEEN haar KINDERS

                        c.         ENGEL VERSKYN JOSEF; VAT DIE KIND/MOEDER NA EGIPTE

d.      CHRISTUS GERED UIT HAND VAN HERODUS; EERS TERUG GEKEER NA DOOD VAN HERODUS.

e.       SAAD vd VROU BLY LEWE, IN STAAT SLANG SE KOP TE VERMORSEL

  D.           SATAN DIKWELS PROBEER GOD SE PLANNE TE DWARSBOOM

            1.         GOD TELKENS VOORSIENING GEMAAK VIR SY VOLK.

            2.         SELFS MET slegs EEN PERSOON SY PLANNE LAAT VOORTGAAN.

3.      GOD KYK NIE NA HOEVEELHEID MENSE WAT HOM DIEN NIE, MAAR NA HOEVEEL KARAKTER DIE MENSE HET WAT HOM DIEN.

I.       CHRISTUS OP AARDE DIKWELS VERWYS DAT SY VOLGELINGE MIN SOU WEES

          A.           NET SOOS OT, EEN PERSOON DIKWELS GOD SE PLANNE DEURGEVOER IN NT

1.      CHRISTUS; Mat 7:13-14; Gaan in deur die nou poort, want breed is die poort en wyd is die pad wat na die verderf lei, en daar is baie wat daardeur ingaan. Want die poort is nou en die pad is smal wat na die lewe lei, en daar is min wat dit vind.

2.      JESAJA PROFETEER; Rom 9:27; Al is die getal van die kinders van Israel soos die sand van die see, net die oorblyfsel sal gered word;

3.      IN OT MENSE NIE GERED net OMDAT HULLE DEEL WAS VAN ISRAEL NIE

a.       ISRAEL DIKWELS ONTROU AAN GOD

b.      DIKWELS AFGODE VAN VOLKE RONDOM HULLE AANBID

c.       SOMS SELFS KINDERS AAN AFGODE GEOFFER

d       NET OMDAT HULLE LEDE VAN ISRAEL WAS, NIE BETEKEN GOD TEVREDE MET HUL HANDELSWYSE NIE!

B.      NT DIESELFDE; NIE TE Sê EK MYSELF CHRISTEN NOEM, GOD TEVREDE MET MY HANDELSWYSE NIE;

1.      MAT 7:21-23; Nie elkeen wat vir My sê: Here, Here! sal ingaan in die koninkryk van die hemele nie, maar hy wat die wil doen van my Vader wat in die hemele is. Baie sal in daardie dag vir My sê: Here, Here, het ons nie in u Naam geprofeteer en in u Naam duiwels uitgedrywe en in u Naam baie kragte gedoen nie? En dan sal Ek aan hulle sê: Ek het julle nooit geken nie. Gaan weg van My, julle wat die ongeregtigheid werk!

            2.         LUK 6:46; En wat noem julle My: Here, Here! en doen nie wat Ek sê nie?

***      3.         DIT BAAT NIEMAND AS ONS MEKAAR NIE WAARSKU NIE!

a.       JER 8:11; Hulle genees die verbreking van die dogter van my volk op die maklikste manier deur te sê; Vrede, Vrede──terwyl daar geen vrede is nie.

b.      SOLANK DAAR NIE VREDE TUSSEN GOD EN DIE MENS BESTAAN NIE, MOET ONS MEKAAR WAARSKU!

c.       ONS MOET MEKAAR WAARSKU VAN SATAN WAT ONS WEERHOU DAARVAN OM GOD MET WAARHEID TE DIEN.

d.      MOET MEKAAR WAARSKU DAT NIE ALMAL WAT HERE HERE Sê, CHRISTENE IS NIE!!

C.           GOD WAARSKU DAT NET ‘N OORBLYFSEL VAN ISRAEL GERED SOU WORD

1.      CHRISTUS WAARSKU NIE ALMAL WAT HOM HERE, HERE NOEM AANVAARBAAR IS VIR HOM NIE

2.      ONS MOET MEKAAR WAARSKU OM CHRISTUS AANVAARBAAR TE DIEN

          D.           LUISTER WAT Sê CHRISTUS–ONS SALIGMAKER–SELF;

1.      Lukas 13:23-24; Toe sê iemand vir Hom: Here, is die wat gered word, min? En Hy antwoord hulle: Stry hard om in te gaan deur die nou poort, want BAIE, sê Ek vir julle, sal probeer om in te gaan en sal nie in staat wees nie.

2.      MAT 7:22; BAIE (BAIE!!) sal in daardie dag vir My sê: Here, Here, het ons nie in u Naam geprofeteer en in u Naam duiwels uitgedrywe en in u Naam baie kragte gedoen nie? En dan sal Ek aan hulle sê: Ek het julle nooit geken nie. Gaan weg van My, julle wat die ongeregtigheid werk!

3.      JESUS WAARSKU VERSKEIE KERE; DAAR IS BAIE WAT VOEL, DINK, GLO, VERTROU, HULLE IS OP REGTE PAD, MAAR VERKEERD IS!!

4.      HY Sê: HULLE SAL PROBEER OM IN DIE KKRYK TE KOM.

5.      HULLE IS DUS OPREG, MAAR HULLE SAL DIT NIE MAAK NIE

6.      DAAR SAL IETS SKORT IN HUL DIENSBETONING AAN CHRISTUS

7.      TERWYL HULLE DINK DAT HULLE CHRISTUS DIEN, DIEN HULLE IN WERKLIKHEID DIE ONGEREGTIGHEID!

II.      CHRISTUS WAARSKU VERDER:

A.      Lukas 10:2; Hy sê toe vir hulle: Die oes is wel groot, maar die arbeiders min. Bid dan die Here van die oes dat Hy arbeiders in sy oes uitstuur.

            1.         VORIGE GEDEELTE GEWAARSKU; BAIE SAL PROBEER INGAAN

            2.         HIER WAARSKU CHRISTUS; GROOT OES, MIN ARBEIDERS

            3.         WAT IS CHRISTUS BESIG OM TE Sê?

B.      HY WAARSKU DAT NIE ALMAL WAT AANSPRAAK MAAK OM SY WERKERS TE WEES, WERKLIK VIR HOM WERK NIE

            1.         HY Sê DAAR GAAN BAIE WERKERS WEES; MAT 7:22; BAIE SAL KOM en sê

            2.         MAAR HUL WERK GAAN NIE AANVAARBAAR WEES VIR CHRISTUS NIE

3.      ROM 16:17-18; En ek vermaan julle, broeders, hou hulle in die oog wat tweedrag en aanstoot veroorsaak teen die leer wat julle geleer het, en vermy hulle. Want sulke mense dien nie onse Here Jesus nie, maar hulle eie buik; en hulle verlei deur hul vriendelike en mooi woorde die harte van die eenvoudiges.

            4.         PAULUS STUUR TIMOTEUS NA FILLIPE; SKRYF

a.       Fil 2:20-21; Want ek het niemand van dieselfde gesindheid wat julle belange opreg sal behartig nie; want hulle soek almal hul eie belange; nie dié van Christus Jesus nie.

b.      SIEN: AAN DIE EEN KANT MENSE OPREG VIR CHRISTUS PROBEER WERK, MAAR IETS SKORT AAN DIT WAT HULLE DOEN–ONKUNDE

c.       DAAR IS ANDER MENSE WAT VOORGEE OM VIR CHRISTUS TE WERK, WAT EINTLIK VIR HULSELF WERK!

                        d.         HULLE IS NIE OPREG TEENOOR CHRISTUS NIE–HULLE DIEN HULSELF.

C.           SELFDE DING IN OT GEBEUR:

1.      1 Kon 18:22; Toe sê Elia vir die volk: Ek het alleen oorgebly as profeet van die HERE, terwyl die profete van Baal 450 is.

            2.         1 Kon 22; Agab en Josafat sluit verbond teen Arameers

                        a.         Josafat vra raad van 400 profete; ANTWOORD

                        b.         “Trek op en die HERE sal dit in die hand van die koning gee” V6

c.       Josafat; Is hier nie nog ‘n profeet van die Here dat ons deur hom kan raadpleeg nie? V. 7

d.      Agab: “Daar is nog een man … maar ek haat hom, omdat hy oor my niks goed profeteer nie, V. 8.

e.       Nader Miga, sê vir hom: “Laat tog jou woord wees soos die woord van een van hulle (ANDER PROFETE) en spreek goeie dinge, (v 13)

f.       Miga: Wat die HERE vir my sê, dit sal ek spreek, v. 14.

g.       V 17; “Ek het die hele Israel gesien, verstrooid op die berge soos skape wat geen wagter het nie.”

h.      AGAB HET TOE OPGETREK NA DIE OORLOG EN DAAR GESTERF!

D.           EK STAAN VANOGGEND HIER SOOS MIGA;

            1.         DAAR IS BAIE MENSE WAT SE VREDE, VREDE.

            2.         BAIE MENSE WAT SE HERE, HERE.

3.      MY PLIG IS OM TE WAARSKU WANT CHRISTUS EN PAULUS HET GEWAARSKU

                        a.         ALLES NIE ALTYD PLUIS MET MENSE WAT VREDE PREEK NIE.

                        b.         ALLES NIE PLUIS MET ALMAL WAT HERE, HERE ROEP NIE.

E.            WAT IS U PLIG?

1.      Han 17:11; BEREA; En hierdie mense was edelmoediger as die in Thessalonika; hulle het die woord met alle welwillenheid ontvang en elke dag die Skrifte ondersoek of hierdie dinge so was.

2.      U PLIG IS OM NIE MY WOORD OF ANDERE SE WOORD TE AANVAAR NIE

3.      EK KAN EEN VAN DIE MENSE WEES WAT VIR MY EIE “BUIKIE” WERK

4.      U PLIG IS OM DIE SKRIFTE TE ONDERSOEK OM TE SIEN OF HIERDIE DINGE SO IS!

F.            MAAR GENOEG NEGATIEWE DINGE:

III.     TEN SLOTTE: JESUS OOK DISSIPELS BEMOEDIG EN VERTROOS

A.      Luk 12:32; Moenie vrees nie, klein kuddetjie, want julle Vader het ‘n welbehae daarin gehad om aan julle die koninkryk te gee.

            1.         JA, DIS WAAR DAT BAIE HUL EIE BUIK DIEN.

            2.         DIS OOK WAAR DAT DIE KUDDE SOMS KLEIN EN ARBEIDERS MIN IS

 B.           MAAR DIE ARBEIDERS WAT OPREG AAN CHRISTUS SE KANT IS;

            1.         SAL DEUR HOM BESKERM WORD

            2.         EN SAL DEUR HOM GERED WORD.

3.      1 Kor 15:58; Daarom, my geliefde broeders, wees standvastig, onbeweeglik, altyd oorvloedig in die werk van die Here, omdat julle weet dat julle arbeid in die Here nie tevergeefs is nie.

4.      Heb 6:10; Want God is nie onregverdig om julle werk te vergeet nie en die liefdearbeid wat julle betoon het vir sy Naam, omdat julle die heiliges gedien het en nog dien.

          C.           GOD SE PLANNE SOMS DEUR EEN PERSOON VERWESENLIK

            1.         DAAROM HET GOD BELANG BY DIE INDIVIDU

2.      GOEIE HERDER BEREID 99 SKAPE WOESTYN TE LOS OM EEN VERLORE SKAAP TE GAAN SOEK, MAT 18:12-14

            3.         GOD STEL BELANG IN DIE ENKELING

            4.         DIE ENKELE SKAAP BELANGRIK VIR DIE GOEIE HERDER

            5.         U IS BELANGRIK VIR CHRISTUS

            6.         HY WIL SIEN DAT U DEEL IS VAN SY WARE AANBIDDERS

            7.         MOET DUS NIE HIERDIE WAARSKUWINGS VERONTAGSAAM NIE.

8.      MAAK SEKER DAT DIT WAT U GLO WAARHEID IS.

9.      MAAK SEKER DAT DIT WAT U DOEN DEUR CHRISTUS GEMAGTIG WORD.

Leave a Reply

%d bloggers like this: